Lịch xét xử

8tháng 97:30 sáng- 10:45 sángBỊ CÁO: PHẠM THANH LONG-ĐIỀU 260, HÌNH SỰ SƠ THẨM01/2020/TLST-HS

9tháng 97:30 sáng- 10:30 sángBỊ CÁO: ALĂNG BONH-ĐIỀU 173, HÌNH SỰ SƠ THẨM02/2020/TLST-HS

X